För tidsbeställning eller gratis rådgivning:

031-715 64 91 eller 070-66 88 333

Vardagar, kl. 09:00 – 19:00
Lördag-söndag, kl. 10:00 – 15:00

Radon - den osynliga faran

Läs detta. Det är viktigt för liv och hälsa.

Radon är en radioaktiv gas som är tyngre än luft. Radon förekommer i olika byggmaterial, t.ex. i lätt-och blåbetong, men också i mark och vatten. Blåbetong användes vid byggnation i Sverige mellan 1929 och 1975 och innehåller uran-rik alunskiffer.

Radon syns inte och har varken lukt eller smak. Det enda sättet att påvisa radon är genom mätning. Radon är den enda kända gasen som innehåller radioaktiva isotoper, och på grund av den radioaktiva strålningen har forskningen varit begränsad inom området. Radon mäts i enheten Becquerel/kubikmeter luft, vilket motsvarar ett radioaktivt sönderfall av 1 radonatom per kubikmeter luft/sekund.

Det är framför allt halten av alfastrålande radondöttrar i luft, som har betydelse ur hälsosynpunkt, eftersom inandning av radongas kan orsaka cancer.

I Boverkets byggregler, BBR 19 (BFS 2011:6), avsnitt 6:23 angående radon i inomhusluften, föreskrivs att årsmedelvärdet av den joniserade strålningen från radongas inte får överskrida 200Bq/kubikmeter luft.

Att man tillåter en mängd av 200 Bq/kubikmeter luft i huset, betyder inte att den mängden av radongas är ofarligt. Är man rökare eller barn, så är man mer känslig för att drabbas av hälsoproblem. År 2010 föreslog EU att man skulle halvera de tillåtna värdena för radongas inom EU, och i USA anses radongas vara den största orsaken till lungcancer efter rökning.

Korttidsmätning

Om du behöver en mätning snabbt, till exempel vid husköp, finns en så kallad rådgivande korttidsmätning. Med våra avancerade instrument kan du få ett lättavläst grafiskt protokoll inom 24 timmar. Om man avser att söka radonbidrag så måste korttidsmätningen kompletteras med en långtidsmätning i form av spårfilmsdosor. Orsaken är att man vill ha ett s.k. årsmedelvärde. En långtidsmätning tar 2-3 månader.

Gammastrålning: Blåbetong avger också gammastrålning vilken kan avläsas med hjälp av en gammamätare, som hålls direkt mot väggen. En gammamätare underlättar för operatören att avgöra om det finns blåbetong i byggnaden, om man inte vill borra i väggarna.

Informationen är sammanställd av Bo Idengren, Civ.ing. Cal State. Sidan uppdaterades senast 2014-02-05.