För tidsbeställning eller gratis rådgivning:

031-715 64 91 eller 070-66 88 333

Vardagar, kl. 09:00 – 19:00
Lördag-söndag, kl. 10:00 – 15:00

Miljö - internationellt sett
MiljöcertifieringKalifornien är känt att ha några av de strängaste reglerna i världen när det gäller farligt avfall. Sverige har egna lagar, men gemensamt med Kalifornien är att man vill skydda personalen och allmänheten från skador av kemiskt/giftigt avfall under arbete, transport och förvaring. Av erfarenhet vet vi, att i byggbranschen dyker alltid nya situationer upp, som drastiskt ändrar planerna. En sådan sak kan vara kemiskt avfall, som begravts utav mindre nogräknade företag, och som kommer fram vid schaktningsarbeten flera decennier senare. Då gäller speciella regler. Ledningen för BMI Besiktning & Värdering är certifierad utav California State att utföra miljösanering utav kemisk avfall, oljespill och andra giftiga substanser.

Kända kemikalier

Om man känner till vad det är för ämnen man har att göra med, gäller speciella regler om hur hanteringen skall ske, samt hur dom olika ämnena skall märkas.

Allmänt gäller att förvaringen ska planeras med hänsyn till ämnenas egenskaper och mängd och verksamheter i närheten. Kemikaliernas farliga egenskaper ska framgå av leverantörens säkerhetsdatablad. Där står bland annat om ett ämne är lättflyktigt, hälsofarligt och/eller brandfarligt och om det kan orsaka farliga reaktioner i vissa situationer. För att veta att förvaringen är säker ska man göra en riskbedömning. Utgående från ämnenas farliga egenskaper ska man bedöma ventilationsbehov, vilka kemikalier som behöver stå åtskilda och vilken olycksberedskap man behöver för eventuella läckage.

Allmänna regler om förvaring av farliga kemiska ämnen finns i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter, AFS 2000:4, om kemiska arbetsmiljörisker.Räddningsverket har regler för brandfarliga vätskor, se Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor, SÄIFS 2000:2. Där står om förvaring i kapitel 6. I Kemikalieinspektionens föreskrifter, KIFS 1998:8, om kemiska produkter och biotekniska organismer, kapitel 3, finns också regler om förvaring. Dessa regler omfattar även skydd för allmänheten och yttre miljö. Det finns andra förvaringsregler att tänka på för den som ska förvara t.ex. läkemedel, sprit, radioaktiva ämnen, explosiva varor eller livsmedel.